Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur skall akademien enligt sina stadgar fullgöra genom:

  • att i sina handlingar och tidskrifter offentliggöra forskningsrön,
  • att initiera och understödja vetenskapliga undersökningar,
  • att anordna föredrag, symposier och exkursioner, samt
  • att genom stipendier och belöningar stimulera vetenskaplig verksamhet.

Boksläpp för Bondsagan - uppteckningar av Sigvard Cederroth
Tid: torsdagen 2 oktober kl. 16.30
Plats: Upplandsmuseets hörsal

Bondsagan är resultatet av ett omfattande uppteckningsarbete som utfördes av författaren, poeten och mångsysslaren Sigvard Cederroth under mitten av 1900-talet.
Materialet bildar en uppslagsbok över förhållanden i jordbruket i några upplandssocknar under det sena 1800-talet.
Boken, som har nummer 129 i Akademiens acta-serie är utgiven av Akademiens arbetande ledamot Iréne A. Flygare och Barbro Björnemalm, båda verksamma vid Upplandsmuseet.
Iréne Flygare kommer att presentera boken.

Sammanträdesdagar 2014
17 september (föredrag av Hr Ronström), 15 oktober (i serien Akademien granskar ... står historeämnet på tur) och 6 november (högtidssammanträde, föredragshållare är Hr Strömholm), i samtliga fall kl. 17.00.

Sammanträdesdagar 2015
11 februari (föredrag av Hr Vikstrand), 11 mars, 15 april (årsmöte), 16 september, 14 oktober och 6 november (högtidssammanträde), i samtliga fall kl. 17.00.

Akademiens tidskrifter på nätet
Från och med 2012 kommer Akademiens sex tidskrifter Saga och sed, Arv, Ethnologia Scandinavica, Namn och bygd, Studia anthroponymica Scandinavica och Svenska landsmål och svenskt folkliv successivt att göras tillgängliga som pdf-filer på nätet med viss fördröjning (se närmare information vid respektive tidskrift). Länkar till de olika filerna finns nedanför innehållsförteckningen till respektive tidskrift och årgång. Dessa återfinns under fliken ”Publikationer” ovan.

Böcker i Akademiens olika skriftserier utgivna från 2005 och framåt som blivit slutsålda kommer att göras tillgängliga digitalt som PDF-filer. Länk återfinns nedanför beskrivningen av den aktuella boken. För närvarande finns Acta 91 och Folklivsskildringar och bygdestudier 18 för nedladdning.

Till aktuella konferenser


Akademiens grundande 1932 slogs upp stort i Upsala Nya Tidning.
 
Top of page
© 2012 Kungliga Gustav Adolfs Akademien