Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur skall akademien enligt sina stadgar fullgöra genom:

  • att i sina handlingar och tidskrifter offentliggöra forskningsrön,
  • att initiera och understödja vetenskapliga undersökningar,
  • att anordna föredrag, symposier och exkursioner, samt
  • att genom stipendier och belöningar stimulera vetenskaplig verksamhet.

Sammanträdesdagar 2017
15 februari, 15 mars, 26 april (årsmöte),20 september, 11 oktober och 6 november (högtidssammanträde), i samtliga fall kl. 17.00.

Bernadotteprogrammet

Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Konstakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har inlett en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorsstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform, på postdoktoral nivå alternativt efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning, för yngre begåvningar på väg att bli väletablerade inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form ska involvera minst två akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Stipendiaterna inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendietiden. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering av akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

*

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet ska bidra till att täcka merkostnaderna (resor, fördyrade levnadskostnader etc.) för minst ett halvårs vistelse vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/bibliotek för en person utanför Norden som disputerat under de senaste fem åren.

Ansökan ska innehålla 1. den sökandes CV, 2. en förteckning över publicerade arbeten samt 3. en översiktlig beskrivning av den forskning som vistelsen avser. Till ansökan ska fogas ett intyg från den institution (eller motsvarande) i Sverige dit den sökande avser att förlägga sin forskning. Av intyget ska det framgå att den sökande är välkommen att bedriva sin forskning vid institutionen (eller motsvarande) under den planerade tiden. Ansökan ska också innehålla uppgift om det bankkonto inklusive den BIC/SWIFT-kod och det IBAN-nummer som stipendiet ska överföras till.

Ansökan skickas som e-mail med bilagor till info@kgaa.nu senast den 10 januari 2017.

Frågor om utlysningen besvaras av Akademiens sekreterare, professor Gunnar Ternhag gunnar.ternhag@gmail.com.


Akademiens grundande 1932 slogs upp stort i Upsala Nya Tidning.

Akademiens tidskrifter på nätet
Från och med 2012 kommer Akademiens sju tidskrifter Saga och sed, Arv, Ethnologia Scandinavica, Namn och bygd, Studia anthroponymica Scandinavica, Svenska landsmål och svenskt folkliv och RIG, kulturhistorisk tidskrift successivt att göras tillgängliga som pdf-filer på nätet med viss fördröjning (se närmare information vid respektive tidskrift). Länkar till de olika filerna finns nedanför innehållsförteckningen till respektive tidskrift och årgång. Dessa återfinns under fliken ”Publikationer” ovan.

Böcker i Akademiens olika skriftserier utgivna från 2005 och framåt som blivit slutsålda kommer att göras tillgängliga digitalt som PDF-filer. Länk återfinns nedanför beskrivningen av den aktuella boken. För närvarande finns Acta 91 och Folklivsskildringar och bygdestudier 18 för nedladdning.

Till aktuella konferenser

 
Top of page
© 2012 Kungliga Gustav Adolfs Akademien