Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
 

Understöd

Resebidrag till doktorander

Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2017 avsatt 100.000 kronor som bidrag till doktorander vid universitet i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling m.m. och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur. Tilldelade medel skall ha kommit till användning senast 30 juni 2018. I annat fall dras medlen in.

Till ansökan om resebidrag skall fogas en specificerad kostnadsberäkning, som upptar delposter för resa, logi och eventuell konferensavgift. Traktamente utgår ej. Av ansökan skall det tydligt framgå hur stort belopp för omkostnader moderinstitutionen årligen ställer till doktorandens förfogande. En redogörelse som visar hur dessa planeras att användas det aktuella året och som därmed visar varför expensmedlen inte räcker för att finansiera den resa för vilken bidrag söks måste finnas med. Denna redogörelse skall vara vidimerad av handledare, prefekt eller ekonomiadministratör vid institutionen.

Ett intyg av handledaren, av vilket avhandlingsarbetets kvalitet och dess relevans för forskningsområdet svensk folklig kultur skall kunna klart utläsas, skall också fogas till ansökan. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För beviljat bidrag gäller att det kan rekvireras först när de behöver utnyttjas. Rekvisition av bidrag skall ske av doktoranden, inte av hans/hennes institution.

Den som beviljats medel för forskningsresor m.m. har att inlämna en kortfattad redogörelse (med ekonomisk redovisning) för användningen av medlen senast en månad efter genomförd resa.

Ansökan, för vilken det inte finns någon särskild ansökningsblankett, skall vara Akademien till handa senast 10 mars 2017 under följande adress:
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2
753 21 UPPSALA

Besked huruvida medel beviljats eller ej lämnas till de sökande i slutet av mars.

Jonseredsstipendium

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson, resa till och från hemorten samt 5 000 kronor för ökade levnadsomkostnader. Stipendiet skall ha utnyttjats före utgången av år 2017.

Till Jonsered, som är beläget en dryg mil öster om Göteborg tar man sig, om man inte nyttjar egen bil, med buss eller tåg från Göteborg. Avståndet från Jonsereds station till Villa Martinson är cirka en kilometer. I villan gäller självhushåll.

Ansökan med kortfattade uppgifter om vilket forskningsarbete sökanden ämnar ägna sig åt under stipendiemånaden skall vara Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tillhanda under adressen Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Klostergatan 2, 753 21 Uppsala, senast fredagen den 10 mars 2017.

Den som tilldelas stipendiet ska själv kontakta Jonseredsstiftelsen för att träffa överenskommelse om till vilken månad vistelsen i Villa Martinson skall förläggas. Kontaktpersoner är Bengt-Ove Boström, telefon 031-786 54 96, e-post bengt-ove.bostrom@pol.gu.se och Kristina Svensson, tel. 031-792 14 63, e-post Kristina.Svensson@partille.se. Ytterligare information om Villa Martinson fås på Jonseredsstiftelsen, Villa Martinsson.

I övrigt utdelas bidrag, efter särskild utlysning, endast till ledamöter av Akademien.

 
Top of page
© 2014 Kungliga Gustav Adolfs Akademien