Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Ledamöter Styrelse Historia Byggnaden Stadgar Jubileer
 

Jubileer

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur håller sitt högtidssammanträde den 6 november varje år. Detta datum 1932 stiftades Akademien och samma dag 1933 hölls det första högtidssammanträdet.

Akademiens 25-årsjubileum högtidlighölls den 29 november 1957 i närvaro av dess höge beskyddare kung Gustav VI Adolf tillsammans med prinsarna Wilhelm och Bertil, båda förste hedersledamöter av Akademien. Initiativtagaren till Gustav Adolfs Akademien, professor Jöran Sahlgren, redogjorde i sitt högtidstal för Akademiens verksamhet under de första 25 åren och framhöll utgivandet av en lång rad skrifter som ett mycket viktigt inslag.


Jubileumspokal av silver.
Vid 30-årsjubileet den 6 november 1962, som hölls i Akademiens hus vid Klostergatan i Uppsala, förvärvat fem år tidigare, överlämnade dåvarande preses professor Dag Strömbäck en jubileumspokal av silver till professor Jöran Sahlgren som alltifrån Akademiens grundande framgångsrikt verkat som dess sekreterare.

Högtidssammanträdena ägde fram till 1990 rum i Akademiens hus och den efterföljande måltiden intog på något av stadens näringsställen, ofta en studentnation. Då hade stugan blivit Akademien för trång. Sammanträdet var åren 1990-1994 förlagt till Landstingssalen på Uppsala slott. Sedan 1995 har sammanträdena ägt rum i Johan III:s galleri på slottet och middagen har intagits i den intilliggande Rikssalen.

År 1982 firade Akademien sitt 50-årsjubileum under två dagar, den 5 och 6 november. Den första dagen hölls fyra offentliga jubileumsföreläsningar i Universitetshuset. Den 6 november hölls ett jubileumshögtidssammanträde i universitetsaulan i närvaro av bland andra Akademiens höge beskyddare kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Firandet var ett samarrangemang med Uppsala universitet som samtidigt högtidlighöll 350-årsdagen av Gustav II Adolfs död. Efter sammanträdet vidtog en jubileumsbankett i Rikssalen på Uppsala slott.

År 2007 hade 75 år förflutit sedan Akademien konstituerades vid det första sammanträdet den 6 november 1932. Detta jubileum högtidlighölls dels genom två seminariedagar, dels genom ett jubileumshögtidssammanträde den 6 november. Seminarierna belyste Akademiens verksamhet i dag och behandlade begreppet folkkultur. Alla föredragen vid de två seminariedagarna har publicerats i boken Folkkultur i fokus. Tretton jubileumsföreläsningar, Acta Regiae Gustavi Adolphi 106, 2009.

 
Top of page
© 2013 Kungliga Gustav Adolfs Akademien